SB 303 แม่บทการฝึกอบรมในพระพุทธศาสนา

ศึกษาอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการในการฝึกอบรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยนำธัมมัญสูตร คณกโมคคัลลานสูตร และพระสูตรสำคัญในพระไตรปิฏก มาเป็นแม่บทในการศึกษา และขยายรายละเอียดด้วยหลักธรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมตัวอย่างกรณีศึกษา

ร่วมให้คะแนนความชื่นชอบ
 ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ (ไฟล์ PDF)
ข้อแนะนำในการอ่านไฟล์ PDF : นักศึกษาต้องดาวน์โหลดโปรแกรม Acrobat ก่อนที่จะอ่าน เพื่อความรวดเร็ว ในการดาวน์โหลดข้อมูล ถ้ายังไม่มี สามารถโหลดได้ที่นี่ Adobe Reader
ร่วมแบ่งบันหนังสือเล่มนี้ให้เพื่อนของคุณ ผ่าน Social Network