PD 008 พุทธธรรม 2

พุทธธรรม คือ คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง ซึ่งมี จำนวนมาก ยากที่จะถ่ายทอดครอบคลุมได้ทั้งหมด จึงคัดเฉพาะข้อธรรมที่เหมาะสมต่อหลักสูตร Pre Degree ซึ่งเป็นหลักสูตรพื้นฐานเพื่อการปูพื้นทางด้านพระพุทธศาสนา ก่อนที่จะศึกษา พระพุทธศาสนาในเชิงลึกต่อไป ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการประจำแผนกวิชาการจึงเรียบเรียงวิชา พุทธธรรม 2 ขึ้น ซึ่งเป็นวิชาที่ว่าด้วยการสร้างรากฐานสังคมให้มีความสุขความเจริญ และความสงบเรียบร้อยแก่สังคม ด้วยการฝึกพัฒนาปรับปรุงแก้ไขตนเองจากการสร้างคุณธรรมในตัวให้เกิดขึ้น ผ่านบทเรียนเรื่อง คารวะ 6 สับปุริสธรรม 7 มรรค 8 และทำความเข้าใจตนเองและผู้อื่นไปสู่การปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข จากบทเรียนเรื่อง จริต 6 สาธาณียธรรม 6 อปริหนิยธรรม 7 โลกธรรม 8 เป็นต้น

 ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ (ไฟล์ PDF)
ข้อแนะนำในการอ่านไฟล์ PDF : นักศึกษาต้องดาวน์โหลดโปรแกรม Acrobat ก่อนที่จะอ่าน เพื่อความรวดเร็ว ในการดาวน์โหลดข้อมูล ถ้ายังไม่มี สามารถโหลดได้ที่นี่ Adobe Reader
ร่วมแบ่งบันหนังสือเล่มนี้ให้เพื่อนของคุณ ผ่าน Social Network