PD 005 พระไตรปิฎกเบื้องต้น

มุ่งให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญอันยิ่งยวดของพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นคัมภีร์สำคัญทางพระพุทธศาสนา และมีความรู้ความเข้าใจในประวัติความเป็นมาของพระไตรปิฎก ซึ่งในสมัยพุทธกาลได้ทรงจำกันเป็นลำดับสืบต่อๆ กันมา

 ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ (ไฟล์ PDF)
ข้อแนะนำในการอ่านไฟล์ PDF : นักศึกษาต้องดาวน์โหลดโปรแกรม Acrobat ก่อนที่จะอ่าน เพื่อความรวดเร็ว ในการดาวน์โหลดข้อมูล ถ้ายังไม่มี สามารถโหลดได้ที่นี่ Adobe Reader
ร่วมแบ่งบันหนังสือเล่มนี้ให้เพื่อนของคุณ ผ่าน Social Network