MD 101 สมาธิ 1: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิ

ศึกษาความรู้พื้นฐาน ความหมาย ความสำคัญ ประเภทและระดับของสมาธิ รูปแบบของการการฝึกสมาธิ ลักษณะของบุคคลที่ฝึกสมาธิได้ ประโยชน์ของสมาธิ บทฝึกสมาธิในชีวิตประวันรวมทั้งหลักคำสอนที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกเบื้องต้นในการทำสมาธิเพื่อการเข้าถึงพระธรรมกาย

ร่วมให้คะแนนความชื่นชอบ

การอ่านแบบ Text File

บทที่ 1 สมาธิ คืออะไร บทที่ 2 ประเภทและระดับของสมาธิ บทที่ 3 รูปแบบของการฝึกสมาธิ บทที่ 4 ลักษณะบุคคลที่สามารถฝึกสมาธิได้ บทที่ 5 ประโยชน์ของสมาธิกับชีวิตประจำวัน บทที่ 6 ประโยชน์ของสมาธิในพระพุทธศาสนา บทที่ 7 บทฝึกสมาธิในชีวิตประจำวัน
 ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ (ไฟล์ PDF)
ข้อแนะนำในการอ่านไฟล์ PDF : นักศึกษาต้องดาวน์โหลดโปรแกรม Acrobat ก่อนที่จะอ่าน เพื่อความรวดเร็ว ในการดาวน์โหลดข้อมูล ถ้ายังไม่มี สามารถโหลดได้ที่นี่ Adobe Reader
ร่วมแบ่งบันหนังสือเล่มนี้ให้เพื่อนของคุณ ผ่าน Social Network