GL 204 ศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งแต่ความรู้ทั่วไปของการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คุณสมบัติ คุณธรรมของความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประเภทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เส้นทางการสั่งสมบารมีจนมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และตัวอย่างการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ตั้งแต่พระชาติแรกจนกระทั่งมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ร่วมให้คะแนนความชื่นชอบ

การอ่านแบบ Text File

บทที่ 1 ปฐมบทว่าด้วยศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บทที่ 2 ธรรมชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บทที่ 3 คุณสมบัติและคุณธรรมที่ทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บทที่ 4 ก่อนจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน บทที่ 5 พุทธประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ช่วงปฐมกาล บทที่ 6 พุทธประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ช่วงมัชฌิมกาล บทที่ 7 พุทธประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ช่วงปัจฉิมกาล บทที่ 8 วิถีสู่ความเป็นพุทธะ

สื่อประกอบการเรียน รายวิชา GL 204 ศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สมาธิ พุทธประวัติ ตอนที่ 1 พุทธประวัติ ตอนที่ 2 พุทธประวัติ ตอนที่ 3
 ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ (ไฟล์ PDF)
ข้อแนะนำในการอ่านไฟล์ PDF : นักศึกษาต้องดาวน์โหลดโปรแกรม Acrobat ก่อนที่จะอ่าน เพื่อความรวดเร็ว ในการดาวน์โหลดข้อมูล ถ้ายังไม่มี สามารถโหลดได้ที่นี่ Adobe Reader
ร่วมแบ่งบันหนังสือเล่มนี้ให้เพื่อนของคุณ ผ่าน Social Network