GB 405 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา

ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของพระพุทธศาสนา ตั้งแต่สภาพสังคมอินเดียก่อนพุทธกาล ความเป็นไปของพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล พุทธประวัติ การบริหารองค์การสงฆ์ การเปลี่ยนแปลงความเชื่อของคนในสังคมอินเดีย ความเป็นไปของพระพุทธศาสนาหลังพุทธปรินิพพาน ทั้งความเจริญและความเสื่อม การเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่นานาประเทศ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ร่วมให้คะแนนความชื่นชอบ
 ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ (ไฟล์ PDF)
ข้อแนะนำในการอ่านไฟล์ PDF : นักศึกษาต้องดาวน์โหลดโปรแกรม Acrobat ก่อนที่จะอ่าน เพื่อความรวดเร็ว ในการดาวน์โหลดข้อมูล ถ้ายังไม่มี สามารถโหลดได้ที่นี่ Adobe Reader
ร่วมแบ่งบันหนังสือเล่มนี้ให้เพื่อนของคุณ ผ่าน Social Network