GB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

ศึกษาภาพรวมของปัญหาสังคมในปัจจุบัน อันมีสาเหตุมาจากการขาดศีลธรรม และขาดสัมมาทิฏฐิ เพื่อหาแนวคิดในการปฏิรูปมนุษย์ ศึกษาคุณสมบัติของคนดีที่โลกต้องการ ปัจจัยที่เป็นความยั่งยืนแห่งคุณสมบัติของคนดี หลักการและวิธีการปลูกฝังคุณสมบัติของคนดีที่โลกต้องการ และการสร้างเครือข่ายคนดี อันเป็นการนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาสังคม

ร่วมให้คะแนนความชื่นชอบ
 ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ (ไฟล์ PDF)
ข้อแนะนำในการอ่านไฟล์ PDF : นักศึกษาต้องดาวน์โหลดโปรแกรม Acrobat ก่อนที่จะอ่าน เพื่อความรวดเร็ว ในการดาวน์โหลดข้อมูล ถ้ายังไม่มี สามารถโหลดได้ที่นี่ Adobe Reader
ร่วมแบ่งบันหนังสือเล่มนี้ให้เพื่อนของคุณ ผ่าน Social Network