GB 102 สูตรสำเร็จการพัฒนาตนเอง

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตให้มีความก้าวหน้าด้วยหลักมงคลชีวิต 38 ประการ ความสำคัญของมงคลชีวิตทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การจัดหมวดหมู่มงคลชีวิต ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของมงคลแต่ละข้อ แนวทางในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ตลอดจนหลักธรรมอันนำไปสู่ความก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรม ทั้งโลกนี้และโลกหน้า จนถึงการบรรลุมรรคผลนิพพานในที่สุด

ร่วมให้คะแนนความชื่นชอบ
 ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ (ไฟล์ PDF)
ข้อแนะนำในการอ่านไฟล์ PDF : นักศึกษาต้องดาวน์โหลดโปรแกรม Acrobat ก่อนที่จะอ่าน เพื่อความรวดเร็ว ในการดาวน์โหลดข้อมูล ถ้ายังไม่มี สามารถโหลดได้ที่นี่ Adobe Reader
ร่วมแบ่งบันหนังสือเล่มนี้ให้เพื่อนของคุณ ผ่าน Social Network