GB 101 ความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนา

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลักธรรมสำคัญที่นำไปสู่เป้าหมายสูงสุด โครงสร้างองค์รวมและลักษณะคำสอนในพระไตรปิฎก ศึกษาความสำคัญ ความหมาย และวิธีปฏิบัติในเรื่อง ทาน ศีล ภาวนา ศัพท์ทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษา หัวข้อธรรมที่ละเอียดลึกซึ้ง หลักการ วิธีการปฏิบัติ และมารยาทพื้นฐานต่อพระรัตนตรัยศึกษาความรู้พื้นฐาน ความหมาย ความสำคัญ ประเภทและระดับของสมาธิ รูปแบบของการการฝึกสมาธิ ลักษณะของบุคคลที่ฝึกสมาธิได้ ประโยชน์ของสมาธิ บทฝึกสมาธิในชีวิตประวันรวมทั้งหลักคำสอนที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกเบื้องต้นในการทำสมาธิเพื่อการเข้าถึงพระธรรมกาย

ร่วมให้คะแนนความชื่นชอบ
 ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ (ไฟล์ PDF)
ข้อแนะนำในการอ่านไฟล์ PDF : นักศึกษาต้องดาวน์โหลดโปรแกรม Acrobat ก่อนที่จะอ่าน เพื่อความรวดเร็ว ในการดาวน์โหลดข้อมูล ถ้ายังไม่มี สามารถโหลดได้ที่นี่ Adobe Reader
ร่วมแบ่งบันหนังสือเล่มนี้ให้เพื่อนของคุณ ผ่าน Social Network