กลุ่มวิชาพุทธวิธีในการพัฒนานิสัย

ศึกษาวิธีการสร้างบุญบารมีตามหลัก ทาน ศีล ภาวนา ความรู้ พื้นฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวพุทธ และหลักการในการฝึกอบรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีธัมมัญญสูตร คณกโมคคัลลานสูตร เป็นแม่แบบในการศึกษา รวมถึงการศึกษาสามัญญผลสูตร เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือการทำกิเลสอาสวะให้หมดไป