หนังสือเรียน หลักสูตร Pre-Degree

หนังสือเรียนสำหรับนักศึกษา หลักสูตร Pre-Degree (สำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่มีวุฒิการศึกษา แต่ต้องการศึกษาระดับปริญญาตรี) ประกอบด้วย 8 รายวิชา