กลุ่มวิชาสมาธิ

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิที่นำไปสู่หลักการเจริญภาวนาเพื่อเข้าถึงพระธรรมกาย เทคนิคในการปรับแก้ไขอุปสรรคในการเจริญภาวนา และความรู้เกี่ยวกับสมาธิอยู่เช่น กัมมัฏฐานและวิปัสสนาภูมิ ควบคู่ไปกับการฝึกฝนภาคปฏิบัติ คือ ทำการบ้าน 10 ข้อในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา และการปฏิบัติธรรมต่อเนื่องอย่างน้อย 3 วัน