กลุ่มวิชาเป้าหมายชีวิต

ศึกษาที่มาของความรู้เรื่องจักรวาล วงจรเกิดขึ้นและแตกดับของจักรวาลและชีวิตในภพภูมิ 31 ความรู้เรื่องกฏแห่งกรรม 12 และประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และครูวิชชาธรรมกาย