กลุ่มวิชาความรู้ทั่วไปทางพระพุทธศาสนา

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โครงสร้างองค์รวมและลักษณะคำสอนในพระไตรปิฎก ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตให้มีความก้าวหน้า ด้วยหลักมงคลชีวิต 38 ประการ วิธีการปลูกฝังคุณสมบัติคนดีที่โลกต้องการ ประวัติศาสตร์และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่นานาประเทศตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน