กลุ่มวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

ศึกษาบทบาทหน้าที่และหลักธรรมในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรการเตรียมตัวเรื่องบุคลิกภาพ มารยาทในสังคม การทำหน้าที่กัลยาณมิตรในลักษณะความร่วมมือกันระหว่างองค์กร รวมถึงศึกษาเรื่องราวการนับถือศาสนาต่างๆที่มีศาสนิกชนนับถืออยู่ในปัจจุบันทั่วโลก