DF 101 การทำหน้าที่กัลยาณมิตรเบื้องต้น

ศึกษาความรู้เบื้องต้นว่า บุคคลทั้งหลายมีอัธยาศัยแตกต่างกัน การเตรียมตัวเรื่องบุคลิกภาพ การรู้จักกาลเทศะ มารยาทในการพูด การประยุกต์วิธีการเชองบูรณาการเพื่อการทำหน้าที่กัลยาณมิตรและการพัฒนาตนเองในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเชิงปฏิบัติ พร้อมทั้งกรณีศึกษาและวิธีการต่างๆ ในการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

ร่วมให้คะแนนความชื่นชอบ

การอ่านแบบ Text File

บทที่ 1 กัลยาณมิตรคืออะไร บทที่ 2 ความสำคัญของกัลยาณมิตร บทที่ 3 หลักธรรมในการเป็นกัลยาณมิตร บทที่ 4 การทำหน้าที่กัลยาณมิตรต่อตนเอง บทที่ 5 การทำหน้าที่กัลยาณมิตรต่อคนอื่น บทที่ 6 การปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อความเป็นกัลยาณมิตร บทที่ 7 พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับการทำหน้าที่กัลยาณมิตร บทที่ 8 ประสบการณ์การทำหน้าที่กัลยาณมิตร
 ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ (ไฟล์ PDF)
ข้อแนะนำในการอ่านไฟล์ PDF : นักศึกษาต้องดาวน์โหลดโปรแกรม Acrobat ก่อนที่จะอ่าน เพื่อความรวดเร็ว ในการดาวน์โหลดข้อมูล ถ้ายังไม่มี สามารถโหลดได้ที่นี่ Adobe Reader
ร่วมแบ่งบันหนังสือเล่มนี้ให้เพื่อนของคุณ ผ่าน Social Network