พุทธประวัติ ตอนที่ 2

เมื่อครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังเป็นพระบรมโพธิสัตว์ พระองค์ปรารถนาที่จะตรัสรู้ด้วยพระองค์เองและสั่งสอนสัตว์โลกให้บรรลุธรรมตามจึงตั้งใจสร้างบารมีโดยการสละทรัพย์ อวัยวะ และชีวิตนับครั้งไม่ถ้วน นานถึง ๒๐ อสงไขยแสนมหากัป จนบารมีเต็มเปี่ยมจึงไปเกิดเป็นผู้ปกครองสวรรค์ชั้นดุสิตชื่อ “ท้าวสันดุสิต”เมื่อถึงเวลาอันควร เทวดาและพรหมทั้งปวงได้ทูลอัญเชิญให้มาเกิดในโลกมนุษย์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปนบรมครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ทรงสั่งสอนชาวโลกจนกระทั่งวาระสุดท้ายของพระชนม์ชีพ นำทางชาวโลกให้ไปสู่สวรรค์และนิพพานเป็นจำนวนมาก ทรงมีพุทธประวัติที่งดงามหมดจด ชัดเจนตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ จนกระทั่งปรินิพพาน และทรงเป็นบุคคลอัศจรรยี่ที่ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ในวันเดียวกันคือ วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖ หรือ วันวิสาขบูชา


พุทธประวัติ ตอนที่ 2/1พุทธประวัติ ตอนที่ 2/2


ร่วมแบ่งบันหนังสือเล่มนี้ให้เพื่อนของคุณ ผ่าน Social Network