ดาวน์โหลดหนังสือเรียน (ภาษาต่างประเทศ)


Dhammakaya Open University's Books Dhammakaya Open University's Books
หนังสือเรียนและสื่อการเรียน มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ในพระพุทธศาสนา สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวัน เป็นแผนปฏิบัติที่ดีงาม ก่อให้เกิดอุปนิสัยอันดีงาม ตามแบบอริยประเพณี ตลอดถึงเข้าใจในวิธีการดำเนินชีวิตเยี่ยงพุทธศาสนิกชนที่ดี เหมาะสม ถูกต้อง โดยคณะกรรมการประจำวิชาได้รวบรวม และเรียบเรียงมาจากพระไตรปิฎก และตำราที่สำคัญที่เกี่ยวข้องในทางพระพุทธศาสนาหลายเล่ม ทำให้นักศึกษาสามารถดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องและเหมาะสม ตรงตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ติดต่อได้ที่ ชมรมประสานงาน DOU ตู้ ป.ณ. 69 ปณจ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 Tel. 02-901-1013, 02-901-1017 Fax. 02-901-1014
แบ่งบันหน้าเว็บนี้ให้เพื่อนของคุณ ผ่าน Social Network